nederlands
deutsch
english
Maximum Technology
Home Nederlands
produkten voor AMF machines
produkten voor Brunswick machines
produkten voor verschillende merken touwmachines
Automatisch scoresysteem voo bowlingbanen
Motoren voor verschillende merken bowlingmachines
Diverse produkten voor bowlingbanen
Installatie- en gebruikershandleidingen
Verkooppunten van Maximum Technology produkten
Veiligheid van bowlingmachines
Onderhoud van bowlingmachines
Storing bowlingbaan of bowlingmachine

Veiligheid van bowling machines.

Nieuw! Filmpje van de Maximum Technology beveiliging voor Brunswick A2 machines

Vanaf eind 2010 zijn vele bowlingcentra in Nederland door de arbeidsinspectie bezocht om te kijken of er tijdens het werken aan- of in de buurt van een bowlingmachine geen gevaar voor de veiligheid van personen bestaat.

De uitkomst van deze inspecties wijst uit dat er veelal niet aan de huidige regelgeving werd voldaan. Hieronder een aantal belangrijke punten:

 • Er was geen schriftelijke Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E of RIE) aanwezig. In dit document moeten de risico's van de werkzaamheden binnen het bedrijf vastgelegd zijn. Tevens dient hierin te zijn aangegeven welke maatregelen er zijn genomen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt overigens niet alleen voor werkzaamheden aan de bowlingmachines, maar ook voor alle andere werkzaamheden binnen het bedrijf.
 • Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om aanwezige risico's tijdens onderhoud of oplossen van storingen aan de bowlingmachines te beperken. Genoemd worden onder andere afschermingen tussen- en rondom de bowlingmachines, afscherming tussen bowlingmachines en looppaden, afscherming tussen bowlingmachines en aangrenzende werkruimtes en afscherming van de bovenkant van de bowlingmachines.
 • Het ontbreken van een 'inrichting' die de machine uitschakelt als deze vanaf de bowlingbaan (onder het masker door) wordt betreden.
 • Het ontbreken van een 'inrichting' die ervoor zorgt dat de bowlingmachine uitschakelt als deze wordt betreden en die er tevens voor zorgt dat deze niet onverwachts ingeschakeld kan worden zolang eraan gewerkt wordt.

De arbeidsinspectie heeft bij de geinspecteerde bowlingcentra een eis neergelegd om binnen redelijke termijn alsnog aan de regelgeving te voldoen. Dit betekent in het kort het volgende:

 • Er moet een Risico Inventarisatie en -Evaluatie worden opgesteld waarin schriftelijk de risico's en gevaren voor de werknemers binnen uw bedrijf worden vastgelegd. (Geldt voor alle werkzaamheden, dus niet alleen voor onderhoud of storingen aan de bowlingmachines.)
 • Als onderdeel van de RI&E moet een Plan van Aanpak (PvA) worden ingediend. In dit PvA moet worden vermeld welke maatregelen er zullen worden getroffen om de gekonstateerde knelpunten op te lossen.
 • Voor iedere maatregel in het PvA moet worden aangeven binnen welk tijdsbestek dit zal worden gerealiseerd.
 • De bowlingmachines zullen zowel mechanisch als elektrisch moeten worden aangepast zodat het oplopen van lichamelijk letsel tot een minimum zal worden beperkt. (Voorkoming van aanraken van bewegende delen, aanraken van spanningsvoerende delen, in draaiende machinedelen kunnen grijpen/klimmen/vallen, etc.)

Hoe de machines worden beveiligd wordt overgelaten aan de bowlingondernemer zelf. Dit zal moeten gebeuren d.m.v. het plaatsen van voldoende mechanische afscherming in de vorm van een veiligheidskooi, beschermkappen of hekwerken eventueel aangevuld met elektronische voorzieningen. Buiten deze voorzieningen zijn er nog een aantal faktoren te noemen die zeker bijdragen aan een verhoging van de veiligheid, waaronder:

 • Organisatorische maatregelen zoals een goede voorlichting en training van uw personeel betreffende het veilig werken met een bowlingmachine.
 • Het juist (laten) uitvoeren van onderhoud aan uw bowlingapparatuur. Een ervaren onderhoudsmonteur kent ieder mogelijk gevaar en kan hier goed mee omgaan. Door het plegen van goed onderhoud behoeft een bowlingmachine tijdens normaal gebruik nauwelijks of zelfs geen menselijke aandacht en vormt deze dus ook geen risico.
Beveiliging voor Brunswick A2:

PDF:

Beveiliging voor AMF 82-70/90 pinsetters:
Bij deze beveiliging kunnen de machines per stuk uitgeschakeld worden voor het oplossen van een storing of het doen van onderhoud! Deze beveiliging bestaat uit verschillende modules en kan in delen worden aangeschaft om uw eigen oplossing kompleet te maken. U kunt ook het totale systeem met de bijbehorende besturing vakkundig laten installeren door een van onze dealers
 
Gezien bij onze klanten:
LET OP!! Onderstaande afbeeldingen geven slechts ideeën weer die wij gezien hebben bij onze klanten. Deze zijn niet door Maximum Technology aanbevolen als goedgekeurde beveiligingsoplossing en ook niet door ons getoetst aan de huidige regelgeving.

sensor aangesloten op noodstop circuit tegen onbevoegde toegang vanaf de baan
bediening op een veilige plek buiten de machine
bediening met vergrendelde noodstop en resetknop

zender en ontvanger
besturingskast met relais
resetknop

Deze pagina is zeker geen volledig overzicht van alle mogelijke risico's, eisen of regels met betrekking tot het veilig exploiteren van een bowlingcentrum. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor meer informatie: e-mail naar (info@maximumtechnology.nl) of neem kontakt op met een van onze dealers.